Juridische verklaring (of disclaimer)

Uw toegang tot en het gebruik van deze site is gebonden aan de volgende voorwaarden en bepalingen en alle toepasselijke wetgeving. Door het bezoeken van en browsen op deze site aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen zonder beperking of voorbehoud en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en Jarski Oil Company met betrekking tot het gebruik van deze website nietig en niet rechtsgeldig zijn.

 

 

Voorwaarden en bepalingen

 1. U mag de informatie (de ‘Informatie’) van deze site uitsluitend voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik downloaden, weergeven of printen.

   

 2. U moet alle aanduidingen van auteursrechten of andere aanduidingen van eigendomsrechten in de informatie die u downloadt, handhaven en reproduceren. U mag de inhoud van de site echter niet voor openbare of commerciële doeleinden verspreiden, wijzigen, verzenden, opnieuw gebruiken, opnieuw aanbieden of gebruiken, met inbegrip van tekst, beelden, audio en video zonder dat u daarvoor schriftelijke toestemming heeft van Jarski Oil Company. U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze site ziet of leest, auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders wordt aangegeven, en dat deze informatie niet mag worden gebruikt, behoudens zoals vastgelegd in deze Verklaring en bepalingen of zoals vermeld op de site, zonder schriftelijke toestemming van Jarski Oil Company. Jarski Oil Company kan niet garanderen dat u door het gebruik van het materiaal dat op de site wordt aangeboden, geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of aangesloten zijn bij Jarski Oil Company.

   

 3. Met uitzondering van de hierboven vermelde beperkte toestemming wordt aan u geen licentie of recht op enig auteursrecht van Jarski Oil Company of van een derde partij verstrekt of toegekend.

   

 4. De internetsite van Jarski Oil Company kan handelsmerken, octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Jarski Oil Company en/of andere partijen bevatten of hiernaar verwijzen. Er wordt aan u geen licentie of recht op deze handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Jarski Oil Company en/of andere partijen verstrekt of toegekend.

   

 5. Hoewel Jarski Oil Company zich redelijke inspanningen getroost om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op de site te vermelden, geeft Jarski Oil Company geen garanties of verklaringen af met betrekking tot de inhoud van de site, die geleverd wordt ‘zoals hij is’. Jarski Oil Company aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor gevolgen die voortvloeien uit of die te maken hebben met het gebruik van deze site of de inhoud ervan. Jarski Oil Company is met name niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, actualiteit of begrijpelijkheid van de op de site vermelde informatie. In sommige rechtspraakgebieden is uitsluiting van stilzwijgende garanties niet toegestaan en daarom is bovengenoemde uitsluiting voor u mogelijk niet van toepassing. Jarski Oil Company is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur of overige eigendommen en voor virussen die deze apparatuur kunnen infecteren, doordat u toegang heeft tot, gebruikmaakt van of navigeert op de site of doordat u informatie, gegevens, tekst, beelden, video of audio van de site heeft gedownload. Jarski Oil Company behoudt zich het recht voor om de functionaliteit van haar site geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te heffen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervoor, ongeacht of dit een gevolg is van het handelen of nalaten van Jarski Oil Company of van een derde partij.

   

 6. Berichten of informatie die u op de site doorgeeft via elektronische post of op een andere wijze zullen, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke niet vertrouwelijk behandeld worden en niet als uw eigendom beschouwd worden. Alle informatie die u doorgeeft of aanbiedt, wordt eigendom van Jarski Oil Company of de aan haar gelieerde ondernemingen en kan worden gebruikt voor elk doel, met inbegrip van onder meer reproductie, bekendmaking, verzending, publicatie, uitzending en bestemming.

   

 7. De informatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Jarski Oil Company behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder enige kennisgeving wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de informatie, ook met betrekking tot de producten die in deze informatie worden beschreven, door te voeren.

   

 8. De internetsite van Jarski Oil Company kan informatie bevatten over wereldwijde producten en diensten die niet overal verkrijgbaar zijn. Een verwijzing naar een product of een dienst van Jarski Oil Company op haar internetsite betekent niet dat dit product of deze dienst nu of in de toekomst in uw land verkrijgbaar is of zal zijn.

   

 9. Omdat Jarski Oil Company de sites die aan de site van Jarski Oil Company gelinkt zijn niet controleert, ondersteunt of toetst, erkent u dat Jarski Oil Company niet verantwoordelijk is voor de inhoud van off-site pagina’s of andere sites die links tonen naar de site van Jarski Oil Company. Uw gebruik van een link naar de site, van off-site pagina’s of andere sites is voor eigen risico en behoeft geen toestemming van Jarski Oil Company.

   

 10. Jarskii Oil Company kan deze juridische verklaring te allen tijde herzien en deze informatie actualiseren. Deze herzieningen zijn voor u bindend en daarom dient u deze pagina regelmatig te bekijken. U ziet dan welke voorwaarden en bepalingen op dat moment gelden.

   

 11. Links naar deze site mogen alleen toegang geven tot de homepagina. ‘Deep linking’ is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jarski Oil Company.

   

 12. Het gebruik van het frame van deze site door sites, of elementen van sites, van partijen die geen deel uitmaken van Jarski Oil Company, is niet toegestaan. In-line linking en het op een andere wijze opnemen van delen van deze site in sites van partijen die geen deel uitmaken van Jarski Oil Company, is eveneens verboden.
 13.  

 14. Onze verantwoordelijkheid: de informatie op deze website is niet uitputtend. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie niet nauwkeurig, actueel of toepasselijk is op de omstandigheden van een bepaalde zaak. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen op deze website en zijn toepassingen en u bent als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen of acties die u onderneemt op basis van de informatie op deze website.
  Jarski Oil Company BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte of speciale schade, gevolgschade of andere verliezen of schaden van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot, het gebruik van of informatie op deze website.